نویسنده = حسن زالی
بررسی پایداری عملکرد دانه و سهم اجزاء عملکرد در ژنوتیپ های نخود در شرایط دیم

دوره 3، بهار و تابستان 1390، شهریور 1390، صفحه 17-30

حسن زالی؛ عزت اله فرشادفر؛ سیدحسین صباغ پور