نویسنده = امین فرنیا
اثر تنش خشکی و تراکم بوته بر برخی خصوصیات زراعی ارقام کلزا

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 27-35

امین فرنیا؛ احسان آراسته