نویسنده = مجید امینی دهقی
ارزیابی کمی و کیفی چهاررقم کلزای پائیزه در شرایط تنش آبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 21-29

حسین یونسی پور؛ مجید امینی دهقی