نویسنده = امید علیزاده
اهمیت آماده سازی بذر ذرت برای مقابله با تنش خشکی به کمک باکتریهای حل کننده فسفر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 57-74

زینب یارمحمودی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ محمدرضا اردکانی؛ امید علیزاده


بررسی خصوصیات مورفولوژیک ذرت تحت شرایط کشاورزی پایدار

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 15-20

زینب یارمحمودی؛ لادن آریانا؛ امید علیزاده