نویسنده = عباس ملکی
بررسی سازگاری اکوفیزیولوژیکی و مقایسه عملکرد تعدادی ژنوتیپ‌ گندم تحت شرایط آبی و دیم در استان ایلام

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 33-45

فرزاد بابائی؛ حمید مدنی؛ عباس ملکی؛ راحله جنابی حق پرست


تأثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704 تحت تنش قطع آبیاری

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 59-70

رحمت صالحی؛ عباس ملکی؛ حمید دهقان زاده