نویسنده = رحمت صالحی
تأثیر پتاس و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت سینگل گراس 704 تحت تنش قطع آبیاری

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 59-70

رحمت صالحی؛ عباس ملکی؛ حمید دهقان زاده