نویسنده = آناز نصیری
بررسی اثر مقادیرمختلف پتاسیم و زئولیت بر صفات کمی و کیفی گیاه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 49-57

آناز نصیری؛ بابک دلخوش؛ امیرحسین شیرانی راد؛ قربان نورمحمدی