نویسنده = ابراهیم پذیرا
بررسی تغییرات شوری خاک و تاثیرآن بر عملکرد محصولات عمده زراعی در دشت قزوین

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 28-37

رقیه خاقانی؛ شهلا محمودی؛ ابراهیم پذیرا؛ محمدحسن مسیح آبادی