نویسنده = سیدمحمد جواد میرهادی
بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-25

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمد جواد میرهادی؛ عباس شهدی کومله؛ محمد ربیعی