نویسنده = محمد ربیعی
بررسی اثر سطوح مختلف تنش نیتروژن و فسفر بر عملکرد و صفات کیفی تریتیکاله به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری گیلان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 27-38

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمدجواد میرهادی؛ محمد ربیعی؛ عباس شهدی کومله


بررسی کاربرد سطوح مختلف نیتروژن و فسفر بر خصوصیات مرفولوژیکی و عملکرد کمی وکیفی تریتیکاله در رشت

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 13-25

شهرام کریمی پاشاکی؛ سیدمحمد جواد میرهادی؛ عباس شهدی کومله؛ محمد ربیعی


بررسی اثر مصرف پاراکوات در مرحله پرشدن دانه بر عملکرد کمی و کیفی باقلا در تاریخ های مختلف کاشت

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 47-59

مهرداد جیلانی؛ جهانفر دانشیان؛ محمد ربیعی