نویسنده = مهدی برادران فیروزآبادی
اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-12

سودابه علی نژاد؛ جعفرمسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسین افشاری