نویسنده = جعفرمسعود سینکی
اثر تنش رطوبتی بر عملکرد ماده خشک و میزان اسانس جمعیت‌های مختلف گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum L.)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 11-22

محبوبه محمدی البرزی؛ فضل اله صفی خانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ بهلول عباس زاده


اثر تنش قطع آب و محلولپاشی بیومین و هیومکس بر برخی از ویژگی های کیفی ارقام جو در منطقه دامغان

دوره 4، شماره 3، آذر 1391، صفحه 1-12

سودابه علی نژاد؛ جعفرمسعود سینکی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حسین افشاری


اثر مصرف سایکوسل و محلولپاشی روی بر میزان پروتئین و محتویات برخی عناصر مهم و کارائی مصرف آب در ذرت دانه ای در شرایط کمبود آب

دوره 4، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 1-13

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار


کاهش آثار منفی تنش خشکی در نخود با کاربرد اسید هیومیک و عصاره جلبک دریایی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 59-71

مهدی حق پرست؛ سعیده ملکی فراهانی؛ جعفرمسعود سینکی؛ قاسم زارعی


اثر کاربرد سایکوسل و محلول پاشی روی بر ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی

دوره 3، پاییز و زمستان 1390، اسفند 1390، صفحه 15-29

احسان عباسپور؛ جعفرمسعود سینکی؛ زرین تاج علیپور؛ سکینه سعیدی سار