تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (CPES) - اصول اخلاقی انتشار مقاله