تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (CPES) - واژه نامه اختصاصی