شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی
2322-1208